Windows 10 Pro

Algemene voorwaarden

Teruggaan naar de startpagina

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van de Online Shop van Fujitsu Technology Solutions B.V.

1. Toepasselijkheid
Op offertes en leveringen van Fujitsu Technology Solutions B.V. ("FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS") zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

2. Totstandkoming van een overeenkomst
De bestelling van de klant vormt een aanbod aan FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS om een koopovereenkomst af te sluiten.

Als de klant een bestelling opgeeft bij FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, stuurt FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS de klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst bij FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS van deze bestelling, met vermelding van de details (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging wordt automatisch gecreëerd en kan niet worden beschouwd als acceptatie van het aanbod, maar dient uitsluitend ter kennisgeving aan de klant van ontvangst van zijn bestelling. FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS beschouwt een aanbod van de klant pas als open voor aanvaarding na betaling van de goederen, op de wijze die in de bestelbevestiging is voorgeschreven. 
 
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS zal de bestelde goederen voor een duur van ten hoogste 5 werkdagen voor de klant reserveren tot op het moment van betaling. Als de goederen niet binnen deze termijn worden betaald, vervalt de bestelling van de klant en wordt de reservering geannuleerd. Een vertraagde betaling aan FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS wordt als herhaald aanbod van de klant beschouwd, waaraan de klant voor de duur van 7 werkdagen is gebonden, ongeacht zijn wettelijk recht van teruggave. De koopovereenkomst komt tot stand met de levering van de bestelde goederen. 

3. Prestaties
De geleverde producten worden als vrij van gebreken beschouwd, indien zij op het tijdstip van overdracht aan de klant geschikt zijn voor normaal gebruik en een voor de aard van het product gebruikelijke kwaliteit. Afwijkingen die slechts geringe afbreuk doen aan de waarde en deugdelijkheid van het product, worden niet als gebrek beschouwd. Aangemerkt als softwaregebrek worden alleen wezenlijke afwijkingen van programmaspecificaties, die optreden in de meest recente, aan de klant overgedragen gewijzigde versie. 
Eigenschappen die de waarde en deugdelijkheid van het product verhogen of daaraan slechts in geringe mate afbreuk doen, alsmede gebruiksbeperkingen voor software wegens bepalingen van de desbetreffende softwarefabrikanten, gelden niet als afwijking van de overeengekomen productkwaliteit. 

4. Levering
Als leveradres worden uitsluitend adressen in Nederland geaccepteerd. Als factuuradres worden uitsluitend adressen in Nederland geaccepteerd.
Informatie over levertijden is vrijblijvend. Levertijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de desbetreffende producten. 

5. Kennelijke gebreken
De kant moet kennelijke gebreken (bijvoorbeeld transportschade) melden binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Deze melding dient telefonisch te geschieden bij het callcenter voor klantondersteuning op 020 700 61 97 of schriftelijk of elektronisch aan FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS. 

6. Gebruiksrechten
De klant is gerechtigd de software in ongewijzigde vorm op de geleverde hardware dan wel op een vervangend apparaat te gebruiken. De software met hetzelfde softwareserienummer mag slechts op één systeemapparaat worden opgeslagen. Voor het overige is het uitsluitend toegestaan de software te gebruiken voor het doel dat in de desbetreffende softwaredocumentatie is voorzien. Bij software van derden gelden tevens de gebruiksrechtbepalingen van de desbetreffende partijen. 
 
Het is de klant toegestaan om een reservekopie te vervaardigen van het product, indien dat voor de veiligstelling van toekomstig gebruik noodzakelijk is. Verveelvoudiging van de software en de softwaredocumentatie is uitsluitend toegestaan binnen de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. 
 
De klant is niet gerechtigd de software dan wel de documentatie te wijzigen, te vertalen of in andere zin te bewerken, tenzij dergelijk gebruik wettelijk is toegestaan.

Alle handelsmerken en intellectuele eigendom blijven eigendom van de desbetreffende eigenaar. Wettelijk voorbehouden rechten van de klant blijven onverminderd van kracht. 
 
De bovenstaande bepalingen gelden waar van toepassing voor het gebruik van correcties, wijzigingen en updates. 

7. Eigendomsvoorbehoud
Voorafgaand aan betaling door de klant blijven de geleverde producten het eigendom van FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS totdat de koopprijs, alsmede eventuele nevenvorderingen (bijvoorbeeld verzendkosten) van FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, geheel zijn voldaan.
 
Voorafgaand aan het verval van het eigendomsvoorbehoud is de klant niet gerechtigd te beschikken over de producten (bijvoorbeeld doorverkoop, verpanding). 

8. Betalingswijzen
De klant zal betalingen met betrekking tot zijn bestellingen in de Online Shop verrichten op de geaccepteerde betalingswijze. Een betalingswijze is geaccepteerd, als deze in de Online Shop bij de bestelling van de klant wordt vermeld als mogelijke betalingswijze. 

9. Garantie
Gebreken die zijn veroorzaakt voorafgaand aan het tijdstip van risico-overgang, zal FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS naar keuze van de klant vooreerst herstellen, tenzij de gekozen soort herstel voor FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS met onevenredige kosten gepaard zou gaan. In dat geval is het recht van de klant beperkt op de andere soort herstel. Gebreken in software worden hersteld door het ter beschikking stellen van een bijgewerkte versie van de software.
 
De documenten en gegevens die FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS nodig heeft voor het herstel van gebreken, moeten door de klant ter beschikking worden gesteld.
 
Uitgesloten van het recht op herstel zijn gebreken die zijn ontstaan door slijtage ten gevolge van normaal gebruik, gebreken die na levering zijn ontstaan door nalatigheid, door onjuist gebruik, door overbelasting, door gebruik in combinatie met ongeschikte bedrijfsmiddelen, door onvakkundig uitgevoerde wijzigingen van de producten, door bijzondere invloeden van buitenaf die in deze overeenkomst niet zijn voorzien, alsmede niet-reproduceerbare softwaregebreken.
 
De klant heeft het recht op vermindering van de aankoopprijs of op annulering van de overeenkomst, als het herstel van gebreken is mislukt of niet van FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS kan worden gevergd. Het herstel van gebreken geldt als mislukt na een vruchteloze tweede poging, tenzij zich iets anders voordoet, voortvloeiende uit de aard van het gebrek of overige omstandigheden. Bij annulering van de overeenkomst heeft FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS recht op vergoeding voor het gebruik van het gebrekkige product.
 
Het recht op herstel van gebreken vervalt na 24 maanden. Bij verkoop van gebruikte producten vervalt het recht op herstel van gebreken na 12 maanden. 
 
De klant stemt uitdrukkelijk in met uitvoering van herstel onder garantie door een serviceverlener in het land van aankoop van de goederen die daartoe door FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS is gemachtigd.
 
Uitdrukkelijk uitgesloten is het recht op schadevergoeding, onverminderd het gestelde in artikel 10.  

10. Overige aansprakelijkheden
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS is onbeperkt aansprakelijk voor aan haar toerekenbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, alsmede bij opzet of grove nalatigheid. Dit geldt onverminderd de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de wetgeving omtrent productaansprakelijkheid en garantie. 

Bij niet-nakoming wegens lichte nalatigheid van andere wezenlijke plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst is de aansprakelijkheid van FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS beperkt tot de gebruikelijke en te voorziene schades.
 
Voor het overige vergoedt FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS bij aan haar toerekenbare materiële schades de kosten voor herstel tot een maximum van € 250.000,- per gebeurtenis. 
 
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS wijst elke aansprakelijkheid af voor schades die ontstaan doordat de klant verzuimt een dagelijks bijgewerkte reservekopie te maken van gegevens, of verzuimt om op andere wijze het herstel van actuele gegevens op kostengunstige wijze te verzekeren. Bij beschadiging van gegevensdragers is het herstel van de verloren gegane gegevens en informatie uitdrukkelijk uitgesloten van de plicht tot schadevergoeding.
 
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die ontstaan doordat de klant onzorgvuldig omgaat met zijn gegevens (bijvoorbeeld creditcardgegevens, rekeninggegevens, enzovoort). De klant zal daarom zorgvuldig omgaan met zijn gegevens.
 
Uitdrukkelijk uitgesloten is verdergaande aansprakelijkheid jegens de klant, ongeacht de daaraan ten gronde liggende juridische overwegingen, met name waar het gaat om verlies van inkomsten, verlies van informatie en gegevens, gevolgschades of vergeefs gemaakte kosten. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de klant vloeit niet voort uit bovenstaande regelingen. 

11. Export
De geleverde goederen kunnen onderdelen en/of software bevatten die vallen onder de toepasselijke exportvoorschriften van de Europese Gemeenschap, Duitsland, Nederland en/of de Verenigde Staten van Amerika. 
De klant is gehouden de exportvoorschriften van de genoemde landen in acht te nemen en niet te leveren aan de daarin genoemde kritieke landen, ontvangers dan wel eindgebruikers.
 
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS is niet aan de overeenkomst met de klant gehouden, indien deze strijdig is met exportvoorschriften. 

12. Schriftelijke overeenkomst
Nevenovereenkomsten, wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen schriftelijk overeen te komen. 

13. Recht van teruggave
Volgens de wet op afstandsverkoop kan de klant de in de Online Shop bestelde goederen teruggeven. Dit recht van teruggave kan de klant uitoefenen door de bestelde goederen in hun geheel (bijvoorbeeld een complete set) retour te zenden. Als de goederen niet als pakket kunnen worden verzonden, kan de klant zijn recht van teruggave uitoefenen door het desbetreffende verlangen kenbaar te maken.
 
De klant kan softwaremedia uitsluitend teruggeven, zolang deze is verzegeld. Tevens bestaat er geen recht van teruggave, als de bestelde goederen vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retourzending (bijvoorbeeld een envelop met daarin een vrijgavecode na activering van de vrijgavecode, enzovoort).
 
Voor zover FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS uit coulance een onvolledige retourzending van de klant als teruggave accepteert, kan FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS de aankoopprijs slechts evenredig vergoeden.
 
Voor het overige gelden voor retouren de "Instructies voor retourzendingen en het batterijbesluit" die bij leveringen als bijlage worden verzonden en in de Online Shop via 'Instructies voor retourzendingen en het batterijbesluit' kunnen worden ingezien. De klant dient deze in acht te nemen. 

14. Callcenter/klantondersteuning
Voor een juiste identificatie van de klant kunnen de medewerkers van het callcenter voor klantondersteuning (tel. 020 700 61 97) vragen naar het klantnummer en het e-mailadres van de klant. 

15. Overdracht
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS kan vorderingen jegens de klant die voortvloeien uit of samenhangen met bestellingen van de klant in de Online Shop, binnen het kader van de geldende wetgeving overdragen aan derden.

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS B.V.

Download

Productzoeker